جامعه بلازده آمریکا با ترامپ و ترمیناتور

  • تحریم های آمریکا تاثیری بر کمیت و کیفیت فعالیت های سپاه ندارد
  • ظریف: دیگر به دولت های آمریکا برای مذاکرات طولانی اعتماد نخواهد شد
  • سخنان ترامپ علیه ایران عدم بلوغ سیاسی دولتمردان آمریکا را نمایان ساخت
  • استاندار هرمزگان : سخنان ترامپ هیاهوی بدون پشتوانه است
  • سخنان نابخردانه ترامپ تغییری در نام خلیج همیشه فارس ایجاد نمی کند
  • سخنرانی ترامپ در حد تحلیل مردم کوچه و بازار بود
  • دانشجویان خراسان شمالی: ترامپ میدان سیاست را با دیگر میادین اشتباه گرفته است
  • سخنان دونالد ترامپ ناشی از کینه و بغض نسبت به ایران است
  • سخنرانی های سخیف رئیس جمهوری آمریکا برای نظام تازگی ندارد
  • شخصیت غیرعقلانی رئیس جمهوری آمریکا با سخنان اخیرش برای جهانیان آشکار شد
تبلیغات